کانون خیریه کلبه امید
درخت آرزوها ۱
حورا صادقي
نوع درخواست:

اصلی (فرهنگی)

تاریخ برگزاری:

چهارشنبه, 09 مهر 1399

مکان برگزاری:

فضای مجازی

مدت زمان برنامه(دقیقه):

480

تعداد افراد شرکت کننده:

55

با کمک خیرین گرامی آرزوی ۱۲ کودک شامل لباس کفش دوچرخه هزینه درمان جراحی کودک لب شکری تامین شد