کانون خیریه کلبه امید
اکران فیلم درخت گردو
علی شریفی
نوع درخواست:

اصلی (فرهنگی)

تاریخ برگزاری:

یکشنبه, 01 خرداد 1401

مکان برگزاری:

سالن شهید حیدری

مجموعه‌های همکار:

کانون فیلم وعکس,

مدت زمان برنامه(دقیقه):

140

تعداد افراد شرکت کننده:

400

سود حاصل از اکران فیلم درخت گردو صرف امور خیریه شد