پریسا ترکمان
استاد مشاور

علي قاضي خاني
دبیر

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم ریاضی و آمار (۹۶) روز یکشنبه مورخه ۲۳ مهرماه
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم ریاضی و آمار (۹۶) روز یکشنبه مورخه ۲۳ مهرماه
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم ریاضی و آمار مهرماه ۹۶
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم ریاضی و آمار مهرماه ۹۶(اعضای انجمن علمی آمار و ریاضی )
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم ریاضی و آمار مهرماه ۹۶