فرهاد قاسمی آقباش
استاد مشاورمهندسی طبیعت
ﺳﻪشنبه , 09 دی 1399
حسين خدابخشي
بهره برداری از گیاهان دارویی
کارگاه بهره برداری از گیاهان دارویی با تدریس جناب آقای دکتر بختیار فتاحی عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر در تاریخ ۹و ۱۰دی ماه در بستر ادوبی کانکت دانشگاه ملی ملایر برگزار گردید.


مهندسی طبیعت
ﺳﻪشنبه , 09 دی 1399
حسين خدابخشي
بهره برداری از گیاهان دارویی
کارگاه بهره برداری از گیاهان دارویی با تدریس جناب آقای دکتر بختیار فتاحی عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر در تاریخ ۹و ۱۰دی ماه در بستر ادوبی کانکت دانشگاه ملی ملایر برگزار گردید.


مهندسی طبیعت
ﺳﻪشنبه , 09 دی 1399
حسين خدابخشي
بهره برداری از گیاهان دارویی
کارگاه بهره برداری از گیاهان دارویی با تدریس جناب آقای دکتر بختیار فتاحی عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر در تاریخ ۹و ۱۰دی ماه در بستر ادوبی کانکت دانشگاه ملی ملایر برگزار گردید.