عیسی سلگی
استاد راهنما

ارمان شفيع پور
دبیر

مشكات طاهري
دبیر