شبنم دهقان
شورای مرکزی

سنا خوش رفتار
شورای مرکزی

زهرا كلوندي
شورای مرکزی

راضيه نوابي
شورای مرکزی

سيدسروش گنجي
دبیرعلوم تربیتی
یکشنبه , 07 بهمن 1397
راضيه رضائي بروجني
همایش جامع یادگیری مغز
همایش یادگیری مغز که توسط انجمن علمی گروه علوم تربیتی برگزار شد با استقبال پر شور دانشجویان رو به رو شده و تحسین اساتید و دانشجویان را در پی داشته...