علی نوری
استاد راهنما

مهدي غياثي پيركاشاني
دبیر

شبنم دهقان
شورای مرکزی

سنا خوش رفتار
شورای مرکزیعلوم تربیتی
یکشنبه , 07 بهمن 1397
راضيه رضائي بروجني
همایش جامع یادگیری مغز
همایش یادگیری مغز که توسط انجمن علمی گروه علوم تربیتی برگزار شد با استقبال پر شور دانشجویان رو به رو شده و تحسین اساتید و دانشجویان را در پی داشته...