محسن نظرزاده زارع
استاد مشاور

مهدي كاكاوند
دبیرعلوم تربیتی
یکشنبه , 07 بهمن 1397
راضيه رضائي بروجني
همایش جامع یادگیری مغز
همایش یادگیری مغز که توسط انجمن علمی گروه علوم تربیتی برگزار شد با استقبال پر شور دانشجویان رو به رو شده و تحسین اساتید و دانشجویان را در پی داشته...