اسماعيل ايزدي
دبیر

محمد قمري
شورای مرکزی

فريما بهاري
شورای مرکزیفضای سبز
یکشنبه , 23 مهر 1396
سركاو ازادوار
برگذاری معارفه
با استقبال دانشجویان و اساتید برگذارکردید