معراج صفائي پور
دبیر

زهراسادات عربي
شورای مرکزی

برگزاري كلاس مقدماتي چرم ابان ماه ٩٧
برگزاري ورك شاپ طراحي چهره در نمايشگاه ٩٧
برگزاري ورك شاپ خوشنويسي و معرق