نام انجمن، انجمن انگور و کشمش می باشد.


بهناز عطائیان
استاد راهنما

محمدجواد معرفت جو
دبیر