ثبت نام نمایشگاه کتاب


شنبه, 08 اردیبهشت 1397 758
دانشجویانی که توسط سامانه "پلینک" برای نمایشگاه کتاب ثبت نام کردند برای تکمیل روند ثبت نام و پرداخت هزینه تا تاریخ دوشنبه ،97/2/10 به امور فرهنگی مراجعه نمایند.