بازدید از شرکت فرآورده های نسوز ایران


پنجشنبه, 17 اسفند 1396 294
در مورخه ی 96/12/13 بازدید یک روزه از کارخانه ی فرآورده های نسوز ایران شهر اصفهان، توسط انجمن علمی مواد ٬با همراهی مهندس حسنی به عمل آمد.