گزارش

چهارشنبه, 02 آبان 97


باسلام لطفا گزارش مکتوب همه فعالیتهای انجمن را از ابتدای پاییز 97 تا یکشنبه مورخ97/08/06 به کارشناس انجمنهای علمی تحویل نمایید. بدیهی است تایید فعالیتهای بعدی انجمن منوط به ارائه گزارش مکتوب و استاندارد مطابق با موارد ذکر شده در دستورالعمل جشنواره حرکت که در همین سایت بارگزاری شده است میباشد.