قابل توجه کلیه نهادهای فرهنگی زیر مجموعه اداره امور فرهنگی دانشگاه ملایر

چهارشنبه, 17 بهمن 97


قابل توجه کلیه نهادهای فرهنگی دانشگاه ملایر با سلام جهت تاییدیه درخواست جدید و تسویه فاکتورهای فعالیت قبلی حتما ارایه گزارش کار با حداقل 5 تصویر مناسب و یک صفحه آ4 الزامی میباشد.