نکات مهم در برگزاری مسابقات دانشگاه ملایر

شنبه, 03 فروردین 98


قابل توجه کلیه نهادهای فرهنگی زیر مجموعه اداره امور فرهنگی دانشگاه ملایر با توجه به‌مکاتبات آذرما۹۷ با کلیه کارشناسان اداره فرهنگی.انجام هر گونه مسابقه چه بصورت انلاین چه تلگرامی چه کاغذی و چه حضوری..نیازمند کسب مجوز از اداره امور فرهنگی و‌نظارت دقیق کارشناس مربوطه بوده در غیراینصورت هدایای مسابقه توسط امورفرهنگی تامین نخواهدشد.